lantern home

از مبارزه برای آزادی دیجیتال و حقوق بشر جهانی پیشتیبانی کنید

اهداکننده ماهانه شوید

اهداکنندگان ماهانه به ما امکان می‌دهند تا به فوری‌ترین بحران‌های مسدودکننده اینترنت در سراسر جهان واکنش سریع نشان دهیم - اطمینان حاصل می‌شود که همه انسان‌ها بتوانند با عزیزان خود ارتباط برقرار کنند، به اخبار بی‌طرفانه دسترسی یابند و موارد نقض حقوق بشر مورد حمایت دولت را مستند کنند.

اهداکنندگان ماهانه مستقیماً از زیرساخت‌های مربوط به افراد متأثر از حمله روسیه به اوکراین و کنشگران مبارزه‌کننده با حقوق برابر در ایران حمایت می‌کنند.

اهداکنندگان ماهانه هزینه‌های پهنای باند ما را متحمل می‌شوند، که یعنی هدیه شما بلافاصله دسترسی به اینترنت را برای کسانی که بیشتر به آن نیاز دارند، فراهم می‌کند.

ما برای ادامه دادن به مبارزه به کمک شما نیاز داریم. امروز کمک مالی اهدا کنید.

Brave New Software یک سازمان خیریه ‎ 501(c)(3)‎است. EIN ما ‎ 27-3272909است. تا حدی که قانون مجاز بداند، کمک‌های مالی مشمول کسر مالیات می‌شوند.